Skip links

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży STUDEX® Poland Ltd. Sp. z o.o.

STUDEX® Poland Ltd. Sp. z o.o., Maćka z Bogdańca 16A, 92-434 Łódź, Polska; studex@studex.pl, www.studex.pl; NIP 725-103-92-33; Data: 8/2022

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy spółką STUDEX® POLAND LTD SP Z O. O., a nabywcami oferowanych przez nią produktów, o ile umowy te nie stanowią inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych OWS określenia oznaczają:

  • „Sprzedający” – spółkę STUDEX® POLAND LTD SP Z O. O., ul. Maćka z Bogdańca 16 A, 92-434 Łódź, zarejestrowanej pod nr 0000221106 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 471247939; NIP: 725-103-92-33 (dalej jako „STUDEX®”),
  • „Kupujący” – kontrahenta dokonującego od Sprzedającego zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWS stosuje się tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43¹ Kodeksu Cywilnego ) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu Cywilnego,
  • „Strony” – Sprzedawcę i Kupującego,
  • „OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży STUDEX®,
  • „Produkt” – produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Sprzedającego i w powyższym zakresie objęte ofertą handlową Sprzedającego,
  • „Przewoźnik” – kurier, firma transportowa lub spedycyjna za pośrednictwem której Sprzedający realizuje wysyłkę produktów do Kupującego,
  • „Magazyn” – magazyn Sprzedającego zlokalizowany w miejscu siedziby Sprzedającego,
  • „Oferta Cenowa”– potwierdzenie zamówienia zawierające warunki Umowy złożone Kupującemu przez STUDEX® na sprzedaż i dostawę Produktów,
  • „Umowa” – dowolna umowa sprzedaży Produktów przez STUDEX® oraz dostawy Produktów do Kupującego, jakiekolwiek jej uzupełnienie lub zmiana, oraz wszelkie akty (w tym akty prawne) dokonywane w ramach przygotowania Umowy i jej wykonywania.

1.2. Warunki Umów są określone w pisemnych ustaleniach Stron, w Potwierdzeniu Zamówienia oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku rozbieżności, pisemne ustalenia Stron i Potwierdzenie Zamówienia mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

1.3. Wszelkie dodatkowe lub sprzeczne wzorce umowne zawarte w jakichkolwiek dokumentach wystawionych przez Kupującego zarówno przed, jak i po wystawieniu jakiegokolwiek dokumentu przez STUDEX®, w którym ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów zostały określone lub które zawierają odniesienia do tych warunków, zostają niniejszym wyraźnie odrzucone przez Strony. Strony nie będą ich brały pod uwagę, a każde takie warunki nie będą miały żadnego zastosowania do jakiejkolwiek Umowy zawieranej przez Strony i nie będą dla nich w żadnym zakresie wiążące.

1.4.OWS stanowią integralną część wszystkich Ofert Cenowych i Umów. OWS mają również zastosowanie do każdego zapytania o Ofertę Cenową i negocjacji dotyczących Oferty Cenowej lub Umowy. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do Umów lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej STUDEX®. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z STUDEX®, przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji OWS, STUDEX® może wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania takiego pisemnego oświadczenia.

1.5. Kupujący wyraża również zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. ZAWIERANIE UMÓW

2.1. Informacje handlowe

2.1.1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej STUDEX® oraz w katalogach, cennikach i prospektach (w tym informacje o wymiarach, masie, kształcie, odcieniach kolorów), nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.

2.1.2. STUDEX® zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej STUDEX®, w katalogach, cennikach i prospektach nie jest równoznaczne z jego dostępnością.

2.1.3. Jeżeli STUDEX® w sposób wyraźny nie określi inaczej w formie pisemnej, Oferta Cenowa w żadnym wypadku nie pozostanie ważna przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych po jej złożeniu i może zostać odwołana w każdym czasie.

2.1.4. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie każdorazowo wysyłane drogą elektroniczną. Wystawienie przez STUDEX® faktury VAT i przesłanie jej drogą elektroniczną do Kupującego jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

2.1.5. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej Oferty Cenowej (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.), do zawarcia Umowy potrzebne jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez STUDEX® zgodnie z zasadami określonymi w OWS albo przystąpienie do wykonywania Umowy.

2.1.6. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Kupującego w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.

2.1.7. Dla ważności zawarcia Umowy lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub e-maila.

2.1.8. W przypadku gdy Kupujący nie przedstawi Sprzedającemu listy osób uprawnionych do składania zamówień przyjmuje się, że upoważnia do składania zamówień w swoim imieniu wszystkie osoby prowadzące ze Sprzedającym korespondencję oznaczoną danymi i firmą Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail w domenie Kupującego lub korzystające z numeru telefonu / faksu Kupującego lub innych form komunikacji pozwalających zidentyfikować zamawiającego jako pracownika Kupującego.

2.2. Zamówienia

2.2.1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony przez Strony sposób. Zamówienie powinno określać:

a) dane Kupującego

b) dane osoby składającej zamówienie

c) opis przedmiotu zamówienia (numer katalogowy produktu, ilość i typ produktu, inne szczegóły, umożliwiające jednoznaczne określenie zamawianych produktów)

d) dokładny adres miejsca, do którego mają być dostarczone produkty

e) proponowany termin dostawy

f) w przypadku, gdy Kupujący zamawia więcej niż jeden produkt i wymaga, aby wszystkie produkty zostały dostarczone w tym samym terminie, powinien wpisać stosowne zastrzeżenie na zamówieniu. W przeciwnym wypadku, w razie niemożności dostarczenia jakichkolwiek produktów w jednym terminie, Sprzedający będzie sukcesywnie dostarczał Kupującemu produkty w miarę ich dostępności w datach wskazanych w Ofercie Cenowej.

2.2.2. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedający sprawdza dostępność produktów i przesyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia zawierające Ofertę Cenową. Potwierdzenie Zamówienia (Oferta Cenowa) może zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub elektronicznych systemów wymiany informacji. Warunki ustalone w potwierdzeniu zamówienia (w tym ceny i termin dostawy) są wiążące dla Stron. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym zostaje zawarta po otrzymaniu przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (Oferty Cenowej).

2.2.3. Sprzedający będzie uwzględniał zaproponowane przez Kupującego terminy dostawy zależnie od dostępności produktów w magazynie.

2.2.4. Jeżeli jakiekolwiek zamówione produkty nie mogą być dostarczone w proponowanym przez Kupującego terminie, Sprzedający w Potwierdzeniu Zamówienia określa termin / terminy dostawy produktów lub poszczególnych partii produktów. W przypadku złożenia przez Kupującego zastrzeżenia, o którym mowa w pkt 2.2.1. lit. f) powyżej, Sprzedający dostarcza wszystkie zamówione produkty w terminie dostępności ostatniego z nich.

2.2.5. W przypadku, gdy zamówienie dotyczy produktów pakowanych w standardowe opakowania jednostkowe, możliwe jest składanie zamówień dotyczących wyłącznie ilości produktów zawartej w standardowych opakowaniach.

2.2.6. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, od momentu Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego jego anulowanie nie jest możliwe.

3. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. Ceny produktów w cennikach Sprzedającego są podawane w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR). Cenniki nie stanowią oferty i mają wyłącznie znaczenie informacyjne.

3.2. Sprzedający podaje ceny w Potwierdzeniu Zamówienia w złotych polskich (PLN). Na życzenie Kupującego ceny produktów mogą zostać podane w euro (EUR); w takim wypadku Strony ustalą, w jakiej walucie ma nastąpić zapłata. W przypadku przeliczenia cen z waluty EUR na PLN obowiązuje kurs sprzedaży mBanku obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

3.3. W Potwierdzeniach Zamówienia podawane są ceny netto (bez VAT), kwota podatku towarów i usług (VAT) oraz kwota brutto (netto + VAT).

3.4. W przypadku, gdy Kupujący jest w posiadaniu dokumentów zwalniających go od cła i podatku od towarów i usług, ma on obowiązek przekazać takie dokumenty Sprzedającemu w dniu złożenia zamówienia – niedopełnienie tego obowiązku zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

3.5. Z zastrzeżeniem zdania drugiego terminy płatności wynoszą siedem (7) dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego, chyba że Strony postanowią inaczej. W przypadku Kupującego zawierającego po raz pierwszy umowę sprzedaży ze Sprzedającym, przed wydaniem produktu wymagana jest przedpłata w wysokości 100 % ceny produktu wraz z podatkiem VAT.

3.6. Przed przyznaniem Kupującemu kredytu kupieckiego oraz terminu, o którym mowa w ust. 3.5, Sprzedający może wystąpić do Kupującego o przedstawienie dokumentów finansowych potwierdzających dobrą kondycję finansową Kupującego lub zlecić weryfikację zdolności płatniczej Kupującego niezależnej wywiadowni gospodarczej lub ubezpieczycielowi. W przypadku wątpliwości co do rzetelności płatniczej Kupującego, Sprzedający może odmówić realizacji zamówień z odroczonym terminem płatności.

3.7. Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy Strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 k.c.

3.8. Przez zapłatę ceny Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Sprzedającego wskazanego na fakturze.

3.9. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki za opóźnienie w transakcji handlowej w wysokości maksymalnej.

3.10. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki za opóźnienie w transakcji handlowej w wysokości maksymalnej.

3.11. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności o więcej niż 30 dni Sprzedający automatycznie przekaże sprawę do windykacji zewnętrznej. Sprzedający obciąży Kupującego kosztami windykacji zewnętrznej.

3.12. W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedającego, Sprzedający poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy sprzedaży, Ogólnych Warunków Sprzedaży i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw produktów, w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów, ponosi Kupujący.

3.13. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Kupującego z jego zobowiązań, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień do chwili udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty.

3.14. Sprzedający ma prawo do dowolnego rozporządzania należnościami z tytułu zawieranych z Kupującym umów.

3.15. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

3.16. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną. Jeżeli Kupujący nie wskaże inaczej to faktura VAT zostanie wysłana przez Sprzedającego na adres e-mailowy, z którego przyszło zamówienie.

3.17. Kupujący ma prawo zażyczyć sobie przesyłania faktur VAT w formie papierowej. Musi jednakże w sposób wyraźny zaznaczyć to w zamówieniu i jednocześnie zgodzić się na doliczenie kosztów manipulacyjnych z tym związanych. Koszt wystawienia i wysłania faktury VAT przez Sprzedającego w formie papierowej wynosi 5 zł netto od każdej faktury.

3.18. Jeżeli nie określono inaczej w Umowie, STUDEX® wystawia fakturę nie później niż w ciągu 7 dni od dnia realizacji dostawy Produktów.

3.19. Jeżeli Kupujący nie zakwestionuje faktury na piśmie w terminie 5 dni roboczych od daty wystawienia faktury, uważać się będzie, że Kupujący zaakceptował ją.

3.20. Wszystkie płatności dokonywane przez Kupującego na rzecz STUDEX® przeznaczane będą na rozliczenie (1) kosztów, (2) odsetek (3) kwot głównych, w takiej kolejności, w jakiej płatności te są wymagalne i płatne.

3.21. Kupujący nie może potrącać żadnych zobowiązań płatniczych STUDEX® z jakichkolwiek swoich zobowiązań płatniczych. Zobowiązanie Kupującego do zapłaty jest oddzielnym zobowiązaniem od wszystkich innych wynikających z Umowy, chyba że strony postanowią inaczej.

4. TERMIN DOSTAWY

4.1. Terminy dostaw określone w cennikach, na stronie internetowej, w katalogach, prospektach i innych materiałach mają charakter orientacyjny. W Potwierdzeniu Zamówienia Sprzedający podaje dokładny, wiążący termin dostawy. Terminem dostawy jest termin wydania produktu Kupującemu zgodnie z warunkami dostawy określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (patrz pkt 5.).

4.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z następujących okoliczności:

a) siła wyższa w rozumieniu pkt 8 poniżej

b) zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący

c) opóźnienie w wykonaniu usługi przewozowej przez przewoźnika

5. WARUNKI DOSTAWY

5.1. Ceny Produktów obejmują standardowe opakowanie. Jeżeli Kupujący zażąda innego niż standardowe opakowania, będzie on obowiązany ponieść wynikające z tego koszty.

5.2. Miejscem wydania produktów jest magazyn STUDEX® w siedzibie Sprzedającego, chyba że z Potwierdzenia Zamówienia wynika inaczej. Sprzedający może dostarczyć Kupującemu produkt na adres wskazany w zamówieniu, za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika. W takim przypadku zgodnie z art. 544 k.c. wydanie rzeczy następuje w momencie powierzenia produktu przewoźnikowi.

5.3. W momencie odbioru Produktu Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania Produktu pod kątem ilości oraz jakości oraz możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych). Produkt należy sprawdzić dokonując oględzin nie tylko opakowania ale również jego zawartości i zgodności z zamówieniem. Poświadczenie odbioru produktu na dokumentach przewozowych jest potwierdzeniem prawidłowości wykonania Umowy przez Sprzedającego.

5.4. Wybór przewoźnika oraz formy dostawy każdorazowo leży w gestii STUDEX®.

5.5. Koszty dostawy produktu, na adres wskazany w zamówieniu, obciążają Kupującego, chyba, że strony uzgodniły inaczej. Uzgodnienie takie wymaga formy pisemnej.

5.6. Kupujący zapewnia rozładunek, sprawdzenie produktów oraz ponosi koszty i ryzyko z tym związane niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

5.7. Dostawy realizowane są do miejsca wskazanego przez Kupującego. W przypadku zmiany miejsca dostawy po złożeniu zamówienia, koszty wynikające z tych zmian ponosi Kupujący.

5.8. Kupujący może wskazać w zamówieniu tylko jeden adres dostawy.

5.9. Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia produktu lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za Produkt i transport.

5.10. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu wydania go z magazynu. Zgodnie z art. 548 k.c. odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, związane z wydawanym rzeczy, ciąży na Kupującym z chwilą wydania mu produktu z magazynu Sprzedającego, z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej. Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przez Sprzedającego przesyłki z produktem do przewozu i kończy z chwilą jej wydania Kupującemu. Do odpowiedzialności przewoźnika odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności regulujące umowę przewozu i określające reguły odpowiedzialności przewoźnika (patrz art. 788 §1 i nast. k.c.). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.

5.11. Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący jest zobowiązany do starannego zbadania opakowania produktu (i produktu o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody.

5.12. Niezwłocznie po odbiorze przesyłki (pokwitowaniu odbioru na liście przewozowym), jeszcze w obecności przewoźnika Kupujący powinien rozpakować produkt w oraz dokonać jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych uszkodzeń do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia produktu powinny być odnotowane w protokole szkody. W przypadku dużych dostaw towaru i / lub dostaw w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i zgłoszenia Sprzedającemu ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przyjęcia dostawy. Nie zwalnia to jednak Kupującego z obowiązku o którym mowa w ust. 5.13.

5.13. Wniesienie reklamacji oraz roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki spoczywa na Kupującym zgodnie z art. 545 k.c. oraz art. 75 ust. 3 pkt 2 lit. b) i art. 53 ust. 4 ustawy Prawo Przewozowe.

5.14. Kupujący zabezpieczy uszkodzony produkt i umożliwi jego oględziny przez przewoźnika, Sprzedającego lub ich ubezpieczycieli.

5.15. Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zachowania staranności, o której mowa w ust. 5.11 – 5.14 uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy.

5.16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.

5.17. W przypadku zwłoki z odbiorem produktu przez Kupującego, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami przechowania produktu w wysokości 2 % (dwóch procent) jego wartości netto za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania po ustalonej dacie dostawy. Po upływie 1 (jednego) miesiąca, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy i zażądać tytułem kary umownej kwoty stanowiącej równowartość 20 % (dwudziestu procent) wartości brutto zamówienia. Powyższe nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej.

5.18. Uzgodnione terminy dostaw są podane jedynie w przybliżeniu i nie są bezwzględnie obowiązujące. Z zachowaniem standardów racjonalności i uczciwości STUDEX® będzie starała się dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy. W przypadku udostępnienia Produktów przez STUDEX® w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych od terminu pierwotnie ustalonego, STUDEX® poinformuje o tym Kupującego w sposób określony w ust. 3.7. OWS przed pierwotnie planowanym terminem dostawy. Po upływie dodatkowego terminu dostawy wskazanego przez STUDEX® Kupujący jest zobowiązany do odbioru Produktów.

5.19. STUDEX® zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Produktach przedstawionych w swoich katalogach, broszurach i innych drukowanych materiałach, jak również do usuwania prezentowanych w nich Produktów ze swojego asortymentu. STUDEX® nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy dostarczonymi Produktami a ich ilustracjami w katalogach, broszurach i innych drukowanych materiałach.

5.20. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia dostawy zamówionych Produktów, dostarczonych przez STUDEX®, STUDEX® zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Umowy w całości lub w części i obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami, w tym w szczególności fakturowania, wysyłki dokumentów, przygotowania Produktu, kosztami składowania, transportu oraz, w razie potrzeby, utylizacji Produktów.

6. ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA, ZWROT PRODUKTU

6.1. Kupujący ma prawo do odwołania zamówienia lub jego części w przypadku, gdy podany przez Sprzedającego w Potwierdzeniu Zamówienia termin dostawy produktu przekracza termin proponowany przez Kupującego o więcej niż 14 dni. Odwołanie będzie skuteczne, jeżeli dotrze do Sprzedającego w dniu wysłania Potwierdzenia Zamówienia lub najpóźniej w dniu następnym do godz. 16:00.

6.2. Kupujący ma prawo do odwołania zamówienia lub jego części lub zwrotu produktów w przypadku, gdy zamówienie zostało złożone pod wpływem błędu wywołanego przez Sprzedającego.

6.3. Odwołanie zamówienia lub zwrot produktów, poza sytuacjami określonymi w pkt 6.1. i 6.2 powyżej, może dotyczyć wyłącznie produktów nowych pod warunkiem:

a) uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, i

b) uiszczeniu przez Kupującego opłaty manipulacyjnej w kwocie równej 10 % (dziesięć procent) wartości brutto produktu.

6.4. W przypadku odwołania zamówienia lub zwrotu Produktu Kupujący ponosi koszty transportu produktu do magazynu Sprzedającego.

6.5. Odwołanie zamówienia (lub zwrot produktów), o którym mowa w pkt 6.3 powyżej, nie są dopuszczalne w przypadku produktów niestandardowych, tj. w szczególności produktów w wykonaniach specjalnych, produktów niemagazynowych, zamawianych i / lub wytwarzanych specjalnie na życzenie Kupującego, itp.

6.6. Zwrot produktów na podstawie niniejszego pkt 6 jest dopuszczalny pod warunkiem, że Produkty są nowe, nigdy nie instalowane, użytkowane, nie pochodzą z ekspozycji i zapakowane w ich oryginalne opakowania. Opakowanie nie może być uszkodzone oraz nie może zawierać oznaczeń naniesionych przez Kupującego lub osoby trzecie.

7. REKLAMACJE

7.1. Natychmiast po dostarczeniu Produktów Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy Produkty są zgodne z Umową.

7.2. W razie stwierdzenia złej jakości Produktów lub braków ilościowych w zamówieniu, Kupujący powiadomi o tym STUDEX® w formie elektronicznej na adres e-mail: studex@studex.pl w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia dostawy. Kupujący ma dodatkowo prawo złożenia reklamacji jakościowej w terminach późniejszych, jednak nie później niż w ciągu 7 dni po wykryciu wady lub nie później niż w ciągu 14 dni po terminie, w którym wada powinna była zostać racjonalnie zauważona. Po upływie ww. terminów na złożenie reklamacji, Umowa zostanie uznana za właściwie wykonaną przez STUDEX®.

7.3. Reklamacje nie mogą być zgłaszane przez Kupującego i nie będą rozpatrywane, jeżeli:

7.3.1.a. wada powstała, w całości lub w części, w wyniku niezwykłego, niewłaściwego, niefachowego lub niedbałego użytkowania Produktów;

7.3.1.b. Produkt był modyfikowany lub przetwarzany;

7.3.1.c. Wada jest wynikiem montażu, założenia, zabiegu przekłuwania itp. wykonanego przez podmiot trzeci (np. salon kosmetyczny);

7.3.1.d. wada polega na ograniczonej rozbieżności w zakresie ilości, jakości, koloru, wykończenia, wymiarów, składu, itp., która jest dopuszczalna w branży, lub której nie można uniknąć ze względów technicznych;

7.4. Kupujący umożliwi STUDEX® zbadanie zgłoszonej reklamacji i będzie w pełni współpracować w tym zakresie. STUDEX® może powołać niezależnego rzeczoznawcę do zbadania reklamacji. Kosztami ekspertyzy może zostać obciążony Kupujący, jeżeli reklamacja lub zgłoszone zastrzeżenie zostanie uznane za bezpodstawne, w całości lub w części.

7.5. Jeżeli reklamacje nie zostaną zgłoszone w formie elektronicznej na adres e-mail studex@studex.pl, uważać się będzie, że Kupujący zaakceptował dostarczone Produkty i zrzekł się wszelkich praw i uprawnień przysługujących mu z mocy prawa i / lub zgodnie z Umową i niniejszymi OWS.

7.6. Reklamacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie zawiesza obowiązku zapłaty. STUDEX® ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych należności.

7.7. O ile i tylko w takim zakresie, w jakim STUDEX® uzna, że reklamacja Kupującego jest zasadna, STUDEX® według własnego uznania (1) naprawi wadę w Produkcie, (2) wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad, lub (3) odbierze wadliwy Produkt i zwróci Kupującemu cenę zakupu. W żadnym wypadku Kupującemu nie przysługuje odszkodowanie za dostawę wadliwego Produktu.

7.8. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowane Produkty w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

7.9. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.

7.10. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez STUDEX® jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez Kupującego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.

7.11. STUDEX® odpowiada wyłącznie za wady towaru powstałe z przyczyn tkwiących w tym towarze i nie odpowiada za wady powstałe z innych przyczyn, jak na przykład mechaniczne uszkodzenie towaru, wady powstałe z powodu niewłaściwego zastosowania lub przechowywania towaru, uszkodzeń spowodowanych wydarzeniami losowymi.

8. SIŁA WYŻSZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Siła wyższa

8.1.1. Sprzedający nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.

8.1.2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedającego, w szczególności pożary, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach producentów produktów sprzedawanych przez Sprzedającego lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności.

8.2. Odpowiedzialność

8.2.1. Odpowiedzialność Sprzedającego za szkody wyrządzone Kupującemu (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody. Dotyczy to również szkód powstałych w wyniku wad produktów. Sprzedający odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Kupujący w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

8.2.2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8.2.3. STUDEX® nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Produktu po jego udostępnieniu Kupującemu zgodnie z par.5 OWS.

8.2.4. STUDEX® nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, w szczególności straty wynikowe, utratę zysków, straty z powodu przerwy w działalności gospodarczej, szkody pozaekonomiczne, bezpośrednie straty handlowe i inne rodzaje strat finansowych, w tym jakiekolwiek ewentualne roszczenia osób trzecich w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, roszczenia odbiorców końcowych oraz personelu Kupującego.

8.2.5. Jeżeli STUDEX® będzie ponosić odpowiedzialność wobec Kupującego za jakiegokolwiek rodzaju szkody na podstawie Umowy, Warunków Ogólnych i / lub na mocy prawa, odpowiedzialność taka w każdym wypadku ograniczać się będzie do kwoty, która zostanie wypłacona z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej STUDEX®.

8.2.6. STUDEX® nie musi rekompensować jakiejkolwiek szkody, jeżeli Kupujący w momencie wystąpienia zdarzenia ją powodującego, jest w zwłoce z wywiązaniem się z jakiegokolwiek zobowiązania wobec STUDEX® bądź celowo lub rażąco zaniedbuje wykonanie Umowy.

8.2.7. Przedmiotem Umowy zawieranej z STUDEX® jest wyłącznie sprzedaż produktu. STUDEX® nie świadczy usług przekłuwania i zakładania kolczyków, które wykonywane są we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność przez podmioty trzecie np. salony kosmetyczne. Wobec powyższego STUDEX® nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania zabiegu i założenia Produktu oraz następstwa, w tym szkody będące następstwem takiego zabiegu, czy niewłaściwej pielęgnacji po jego wykonaniu.

9. NORMY PRODUKTU

9.1. W odniesieniu do Produktów (i ich sprzedaży) Kupujący musi działać zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa Produktów.

9.2. Kupujący musi udzielić niezbędnego wsparcia, jeżeli STUDEX® zechce wydać publiczne ostrzeżenie, wycofać Produkty lub podjąć wszelkie inne środki, czy to w związku z europejskimi czy też polskimi przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa publicznego. W celu ułatwienia wydania publicznego ostrzeżenia lub wycofania Produktu, Kupujący musi zawsze prowadzić ewidencję odbiorców, czasu i ilości dostaw Produktów.

9.3. O ile nie będą tego wymagały bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa bez wcześniejszych konsultacji i pisemnej zgody STUDEX®, Kupujący nie będzie (1) podejmował działań dotyczących bezpieczeństwa Produktów, takich jak wycofanie Produktu lub wydanie publicznego ostrzeżenia w związku z europejskim i lub polskimi przepisami; (2) informował osób trzecich o tym, że Produkt jest niebezpieczny.

10. ZASTRZEŻENIE TYTUŁU WŁASNOŚCI

10.1. Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego, prawo własności do Produktów zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny (włącznie z podatkami lub innymi opłatami oraz należnościami, o ile zostały doliczone do ceny) za dostarczone Produkty.

10.2. Zastrzeżenie tytułu własności nie ma wpływu na przejście ryzyka przewidzianego w par.5 OWS.

10.3. Jeżeli tytuł własności jest zastrzeżony lub przynajmniej STUDEX® twierdzi, że tytuł własności został zastrzeżony, Kupujący musi dopilnować, by wszystkie ewentualne uszkodzenia Produktu, w tym szkody materialne, jego utrata lub zniszczenie, zostały objęte ubezpieczeniem na rzecz STUDEX®. Na pierwsze żądanie STUDEX®, Kupujący przedstawi konkretną polisę ubezpieczeniową i odpowiednie pokwitowania zapłaty składki ubezpieczeniowej.

10.4. Kupujący ponosi koszty i ryzyko wyegzekwowania zastrzeżonego tytułu własności przez STUDEX®.

10.5. Jeżeli STUDEX® zamierza zastrzec swoją własność, Kupujący musi umożliwić STUDEX® dostęp do miejsca, w którym wyroby są przechowywane, aby STUDEX® mogła przejąć Produkty i zabrać je. Kupujący usunie we właściwym terminie wszelkie inne przedmioty, które mogą być przechowywane wśród Produktów lub są w inny sposób z nimi powiązane. STUDEX® nie będzie w żadnym momencie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia takich przedmiotów.

11. NIEWYWIĄZANIE SIĘ ZE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ KUPUJĄCEGO

11.1. Nie naruszając żadnych praw ani środków, jakie STUDEX® może posiadać na mocy Umowy lub z mocy prawa, roszczenia STUDEX® wobec Kupującego stają się natychmiast należne i wymagalne, jeżeli:

11.1.a. przeciwko Kupującemu wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, Kupujący jest niewypłacalny lub zakończył działalność;

11.1.b. dokonano zajęcia znacznej części kapitału Kupującego i nie dokonano zwolnienia spod zajęcia w ciągu 14dni po jego dokonaniu;

11.1.c. Kupujący nie wywiązał się z któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy i / lub OWS;

11.1.d. Kupujący nie zapłacił faktury STUDEX® w uzgodnionym terminie, czy to w całości czy też częściowo;

11.1.e. Kupujący uległ rozwiązaniu i zaprzestał działalności gospodarczej lub sprzedał swoją działalność, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części;

11.1.f. przejęta została kontrola nad firmą Kupującego (lub jej częścią) przez inny podmiot, bezpośrednio lub pośrednio.

11.2. W sytuacjach wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, STUDEX® może bez stosownego zawiadomienia lub interwencji sądu, bez obowiązku wypłaty odszkodowania i bez uszczerbku dla innych swoich umownych lub ustawowych praw:

11.2.a. zawiesić realizację swoich zobowiązań wobec Kupującego do czasu, aż ten ostatni wywiąże się ze wszystkich swoich zobowiązań w stosunku do STUDEX®;

11.2.b. rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części;

11.2.c. zażądać pełnej i natychmiastowej zapłaty jakiejkolwiek kwoty, którą Kupujący jest winien STUDEX®, w tym wszelkich kwot, które nie są jeszcze wymagalne i płatne;

11.2.d. uzyskać odpowiednie zabezpieczenie terminowego wykonania zobowiązań płatniczych Kupującego przed wykonaniem Umowy (lub kontynuowaniem jej wykonywania);

11.2.e. odebrać dowolne Produkty, które zostały dostarczone, ale jeszcze nie zapłacone, w całości lub w części, wolne od jakichkolwiek praw Kupującego, bez dalszego zobowiązania lub obowiązku dostarczenia (lub ponownego dostarczenia) Produktów Kupującemu.

11.3. Kupujący ponadto podejmie wszelkie inne środki i wykona wszelkie czynności, które są wymagane, aby umożliwić STUDEX® wykonanie swoich praw wynikających z Umowy i OWS.

11.4. Wyjąwszy przypadki, określone w niniejszym paragrafie, Umowa kończy się z chwilą jej wykonania lub w dowolnym momencie wyraźnie wskazanym przez strony.

12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

12.1. Kupujący uznaje, że STUDEX® jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej (w tym wszelkich roszczeń z tytułu istniejących oraz przyszłych praw własności intelektualnej) prawnie nabytych i związanych z Produktami, projektami, procesami, prezentacjami, opiniami, rysunkami, drukowanymi materiałami, zdjęciami, plikami, stronami internetowymi, broszurami i katalogami STUDEX®. Obejmuje to w szczególności, wszelkie prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i nazw handlowych, które są używane i / lub pojawiły się w trakcie trwania Umowy (lub Umów).

12.2. Jeżeli osoba trzecia naruszy prawa własności intelektualnej STUDEX®, Kupujący bezzwłocznie powiadomi o tym STUDEX® telefonicznie i na piśmie. Na pierwsze żądanie STUDEX®, Kupujący przekaże STUDEX® całą dokumentację i informacje dotyczące praw własności intelektualnej i udzieli STUDEX® wszelkiej wymaganej pomocy. STUDEX® nie musi zabezpieczać Kupującego przed roszczeniami dotyczącymi praw własności intelektualnej.

12.3. Kupujący nie może zmieniać ani usuwać żadnych odniesień do praw własności intelektualnej STUDEX® i / lub osoby trzeciej do Produktów.

12.4. Jeżeli Produkty są wytwarzane i / lub pakowane zgodnie z wytycznymi Kupującego, Kupuj ący zabezpieczy STUDEX® przed roszczeniami osób trzecich w związku z danymi Produktami, w tym również, lecz nie wyłącznie przed roszczeniami z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej osoby trzeciej.

13. POUFNOŚĆ

13.1. Wszystkie informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które STUDEX® przekazuje Kupującemu są ściśle osobiste i poufne. Informacje te obejmują informacje dotyczące Produktów, dostawców, klientów, metod, kwestii technicznych, wynalazków, Produktów, danych handlowych, jak również zawierają wzory oraz rysunki techniczne Produktów i procesów produkcyjnych, funkcje, procesy, tajemnice handlowe, patenty, wynalazki, odkrycia, know-how i prawa własności intelektualnej.

13.2. Kupujący nie może podawać do wiadomości publicznej ani korzystać z informacji przekazanych przez STUDEX® w żadnym innym celu niż uzgodniony przez Strony i na żądanie STUDEX® musi zwrócić wszystkie informacje wraz z nośnikami danych, ma których one się znajdują, jak również natychmiast zniszczyć ich kopie . Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.

13.3. Kupujący musi podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, aby wykluczyć ujawnienie informacji dostarczonych przez STUDEX® osobie trzeciej. Kupujący nałoży obowiązek zachowania poufności na swoich pracowników oraz zaangażowane osoby trzecie. Każde naruszenie warunków niniejszego paragrafu przez podmiot stowarzyszony, zarząd lub pracowników Kupującego będzie uważane za naruszenie klauzuli lub zakazu przez Kupującego.

13.4. Ograniczenia w zakresie ujawniania i korzystania z informacji przekazanych przez STUDEX® nie obowiązują w odniesieniu do informacji, co do których Kupujący może wykazać że: (1) były już powszechnie znane w momencie ich ujawniania; (2) muszą zostać przekazane w wyniku ustawowego obowiązku lub prawomocnego orzeczenia sądu.

14. Dane osobowe

14.1. Na podstawie Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO) STUDEX® informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych jest STUDEX® Poland Ltd. Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Maćka z Bogdańca 16a, 92-434 Łódź, NIP: 725-10-39-233, KRS0000221106, REGON 471247939, NIP 7251039233. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: e-mail: studex@studex.pl; tel. (42)671-19-90.
2) Inspektor ochrony danych nie został przez administratora powołany, (w przypadku jego powołania przekazana zostanie odpowiednia informacja),
3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Kupującego zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy podjęcia na wniosek Kupującego działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
c. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez STUDEX® obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
d. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów STUDEX® – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci marketingu usług i produktów własnych STUDEX®.
4) Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, STUDEX® będzie przetwarzać pozyskane od Kupującego dane w następujących celach:
a. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku Kupujący może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że STUDEX® nie będzie mogła przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie,
b. w celu zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonywania w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji dyspozycji Kupującego oraz zawarcia umów towarzyszących np. umowy przewozu z operatorem pocztowym / kurierskim w celu dostarczenia zakupionego towaru – na podstawie wymogów kontraktowych, bądź na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
c. w celu przestrzegania przez STUDEX® przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustaw podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
d. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, w celu marketingu produktów i usług STUDEX®, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
e. w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie wymogów kontraktowych lub uzasadnionych wymogów Administratora, w zależności od przedmiotu zapytania.
5) Dane osobowe Kupującego mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż STUDEX® podmiotom, tj.:
a. odmiotom świadczącym usługi na rzecz v np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, firmom kurierskim / operatorom pocztowym na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
b. innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.
c. innym podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Kupujący wyrazi na takie udostępnienie zgodę.
d. dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
6) Okres przetwarzania danych osobowych Kupującego związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy i rozpatrywania związanych z nią reklamacji, a po upływie tego okresu przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi (w zależności od tego który z tych terminów upłynie później). W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu.
7) Przetwarzanie pozyskanych od Kupującego danych przez STUDEX® opierać się będzie na zasadzie dobrowolności, co oznacza, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach sklepu,
8) Zgodnie z art. 15 – 22 RODO przysługują Kupującemu następujące prawa:
a. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
b. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym“) (art. 17 RODO)
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
e. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
f. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
9) Kupujący może realizować swoje prawa wymienione w pkt. 5 i 10 powyżej poprzez wysłanie stosownego żądania na adres studex@studex.pl. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny STUDEX® prowadzonej przez Administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.
10) Zgodnie z przepisami prawa STUDEX® do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
11) Kupujący ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Kupujący uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
12) dane osobowe Kupującego nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

15. POSTANOWIENIA RÓŻNE

15.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie OWS lub Umowy okaże się nieważne lub zostanie unieważnione, pozostałe postanowienia OWS lub Umowy pozostaną w mocy. Strony zastąpią nieważne i / lub niewykonalne postanowienie nowym postanowieniem, które będzie jak najściślej zbliżone merytorycznie do oryginalnego postanowienia.

15.2. STUDEX® może zmieniać OWS. Uważać się będzie, że Kupujący zaakceptował dowolną zmianę w OWS, jeżeli dowiedział się o treści zmian i nie wypowiedział Umowy łączącej go z STUDEX® w najbliższym terminie wypowiedzenia.

15.3. STUDEX® może angażować osoby trzecie w ramach wykonywania Umowy. Może również przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osoby trzecie.

15.4. Do Umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby STUDEX®.

15.5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa potrącać swoich wierzytelności z wierzytelności Sprzedającego.

15.6. Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności albo w sposób określony w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

15.7. Wprowadzanie zmian STUDEX® może dokonać zmiany OWS w każdym czasie. STUDEX® zawiadomi Kupującego o zmianach przesyłając mu nową treść OWS na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem na 14 dni przed ich wejściem w życie. Zmiany nie obejmują realizacji zamówień złożonych przed dniem ich wejścia w życie.